Kommende arrangementer

SEMINAR: Om “SAMLINGER OG (IND)SAMLINGSPRAKSSISER”

Torsdag den 28.september 2017
Lokale 22.0.11, KUA1, Emil Holms Kanal 2, 2300 København S.
Se programme her.

Tidligere arrangementer

SEMINAR: OM “FORSKNINGSPARTNERSKABER MELLEM MUSEER OG UNIVERSITETER – BEST OG NEXT PRACTISES”

15. maj 2017, Museologisk Forskningsprogram, Aarhus Universitet. Danske statsstøttede museer mødes i disse år af en stigende forventning om øget forskningsaktivitet. Både i form af forskningsprojekter og videnskabelige publikationer, der lever op til et alment forskningsbegreb defineret ved originalitet, transparens og gyldighed. Universitetsforskere øger på deres side orienteringen mod eksterne samarbejdspartnere og tværfaglige forskningsprojekter med flere aktører og målbar ’impact’.
Læs mere om seminaret her.

Heldagsseminar om Oplevelsesteknologier og Gamification i en museums- og kulturkontekst

Fredag 5. maj kl. 9.00 – 15.15
Sted: Nordkraft 10. etage, seminarrum 10.14
Læs mere her

Ph.D. DEFENSE: ANNE JODON COLE: CURATOR’S REPRESENTATION OF INDIGENOUS PEOPLES: NATIONAL MUSEUMS, CULTURAL ARTIFACTS & MEANING MAKING

21. april 2017, Aalborg University Copenhagen. Learn more here

Organisering af viden på museer
Seminar i regi af Dansk Center for Museumsforskning

22. februar kl. 13-16:30

Museer er viden- og informationsinstitutioner på lige fod med arkiver og biblioteker. Det overses måske let i den generelle opfattelse af museets aktivitetsfelt, især fordi nye udstillinger, nye formidlingsformer, nye erhvervelser m.m. ofte præger billedet.
Læs mere om seminaret og tilmeld dig her

SEMINAR: OM “VIRKSOMHEDSMUSEER – EN OVERSET MUSEUMSTYPE?”

15. november 2016, Aarhus Universitet. På dette seminar satte Dansk Center for Museumsforskning fokus på dels virksomhedsmuseet som type; herunder om der er særlige træk ved virksomhedsmuseer, der adskiller dem fra andre museumstyper, dels på institutionelle overlap mellem offentlige museer og virksomhedsmuseer. Læs mere om seminaret her.

RUCMUS- invitation to museum conference about “Objects and Meaning Making”

Learn more here

Forskningsstipendier – Vores Museum

Vores Museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ museumsformidling. Projektet samler forskere fra fem danske universiteter og 13 danske museer 2016-2020. Gennem en række delprojekter undersøges museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig – og kan ændre sig til gavn for flere brugere. Det nutidige spor omfatter (med)design, dokumentation og evaluering af nye formidlingsformer på et eller flere af projektets museer. Følgende opslag vedrører 12 af projektets 13 delprojekter. Hver stipendiat ansættes på et universitet, og stipendiater i det nutidige spor tilknyttes samtidig det hovedmuseum, delprojektet vedrører. Bemærk, at man kun kan ansøge ud fra de fulde opslag på institutionernes hjemmesider som angivet. Se opslagene her

Det post-repræsentationelle museum – The postrepresentational museum

Konference torsdag den 31. marts 2016 på Syddansk Universitet kl. 10-17. Overalt på museer og andre kulturinstitutioner arbejdes der i disse år på at åbne institutionen op, gøre sig relevant for nye grupper af besøgende og engagere sig i samfundet og tidens store spørgsmål. Mange kulturforskere og museologer har talt om det post-repræsentationelle som betegnelse for denne tendens. Det post- repræsentationelle handler om gennem genstande, rum og institutioner at invitere til sanseligt og affektivt engagement, til kritisk refleksion og handling og til samarbejdende produktioner af viden. Det betyder igen, at museer og andre centrale kulturinstitutioner er i gang med at gentænke kulturformidlingens mål og midler. Kurator og kulturteoretiker Nora Sternfeld vil i det indledende oplæg introducere det post-repræsentationelle med udgangspunkt i nye former for kuratering og begrebet ”assembly”. Herefter vil museumsforskere og – praktikere diskutere museernes nye rolle, de ændrede formidlingskrav og kompleksiteten i spændingsfeltet mellem repræsentation og ikke-repræsentation; mellem viden, sansning/affekt og handling. Læs mere og se program med info om tilmelding her. Abstracts kan ses her

Finansiering af museumsforskning

Tirsdag d. 29. september 2015 sætter Dansk Center for Museumsforskning og UniMus fokus på de muligheder, der er for finansiering af museumsforskning -altså forskning, der enten foretages af/på museer eller har museer som genstandsområde. Det foregår på et seminar, hvor en række private fonde, råd og puljer, som er med til at finansiere forskning i vores kulturarv, fortæller om deres nye satsninger,kriterier og erfaringer samt giver gode råd til nye ansøgninger.

Læs mere om program og tilmelding her

SYMPOSIUM: BETWEEN THE DISCURSIVE AND THE IMMERSIVE. A SYMPOSIUM OF RESEARCH IN 21TH CENTURY ART MUSEUMS

3.-4. December 2015. Learn more here.

KØN OG MUSEUM- AFLYSNING!

23-24 november 2015. Grundet manglende tilmeldinger er vi desværre nødsaget til at aflyse konferencen om Køn og Museum. Ph.D. masterclass 24. november aflyses ligeledes.

SEMINAR: OM “UDSTILLINGER SOM FORSKNINGSFORM”

Tirsdag den 24. februar 2015, Københavns Universitet. Udgangspunktet for seminaret var en interesse i at diskutere og kvalificere sammenhængene mellem forskning og udstilling. Med afsæt i refleksioner om udstillingsproduktion som en form for forskningspraksis var der inviteret to markante oplægsholdere fra museumsverdenen og to fra værtsuniversitetet til at give deres bud på, hvordan forskningen kan få en mere central rolle i produktionen af udstillinger på museerne, og ikke forblive en i nogen grad adskilt praksis. Se programmet og læs mere om seminaret her

INTERFACE LEARNING – NEW GOALS FOR MUSEUMS AND UPPER SECONDARY SCHOOL COLLABORATION

Thursday, November 13, 2014, Aarhus University. See the invitation PDF here.

SEMINAR: OM “MUSEUMSFUSIONER” 

Tirsdag 11. November 2014, Det ny Moesgård. I disse år bliver flere og flere danske og nordiske museer fusioneret. Både museer med den samme faglighed og museer med forskellige fagligheder. I presseklip fremhæves især driftsmæssige potentialer, men der ligger ingen dokumentation på forhånd for, hvordan disse driftsmæssige synergier opnås, og hvorvidt de rent faktisk kan måles. Andre begrundelser for museumsfusioner kan være synergieffekter i forhold til fælles forskning, fælles magasinforhold, fælles markedsføring og fælles tiltag i forhold til turisme. Samtidig er der i både det nordiske og internationale museumsmiljø en vis usikkerhed, når det handler om sikring af museernes lokale forankring i fusionsprocesserne. En lang række spørgsmål har rejst sig: Hvordan sikres forankringen i de lokale miljøer, hvis forskellige museumskategorier og museumstyper pludselig bliver fusioneret til store enheder? Hvad betyder fusionerne for museernes forskellige fagligheder, deres økonomiske interessenter, deres publikum og museernes fremtidige rolle i samfundet? En erfarings- og forskningsopsamling vil danne rammen for seminaret, og spørgsmålene vil blive søgt besvaret og diskuteret af indbudte oplægsholdere fra Danmark og Norge. Se programmet her.

MUSEUMSUDDANNELSER – HVORDAN OG HVORFOR?

Onsdag 21. maj 2014 på Syddansk Universitet. Se programmet her.

KUNSTMUSEERNE OG “DEN KURATORISKE VENDING”

Kunstmuseerne og “Den Kuratoriske Vending” var en international konference på ARoS Aarhus Kunstmuseum den 28. november 2013. Se programmet her.

CONFERENCE: RETHINK PARTICIPATORY CULTURAL CITIZENSHIP

Rethink Participatory Cultural Citizenship var en konference på Aarhus Universitet den 14.-16. november 2013, som også rummede en session om museer og participation. Læs mere her.

Ph.D.-FORSVAR VED KATALIN DEME

Die Entwicklung des jüdischen Museumswesens in Ostmitteleuropa: 1993-2012 – Prag-Budapest-Bratislava. Kontinuität, Brüche, Neubeginne Torsdag den 31. oktober 2013, Aarhus Universitet. Læs mere her.

ÅBENT SEMINAR: OM “NYE METODER TIL UNDERSØGELSER AF BRUGEROPLEVELSER PÅ MUSEER”

Onsdag d. 30. oktober 2013, Aalborg Universitet. Læs mere her.

Ph.D.-FORSVAR VED CHRISTIAN KOBBERNAGEL: STUDENTS’ LEARNING EXPERIENCES IN DIGITAL WORKSHOPS

Mandag den 21. oktober, 2013. Læs mere i PDF-opslag her

DET HYBRIDE MUSEUM: NYE TENDENSER I OPLEVELSESCENTRE, SCIENCE CENTRE OG MUSEER

18. september 2013, Københavns Universitet.

Foto credits: Wikimedia Commons PDF

National Konference afholdt af Dansk Center for Museumsforskning. I disse år udviskes græsefladerne mellem museer, science centre og oplevelsescentre. Hybride museumsformer dannes gennem en gradvis opløsning og nydannelse af udstillings­genrer, publikumsperspektiver, kuratorpraksisser, muligheder for sponsorater, ledelseskompetencer, organisatoriske strukturer og sociale relationer. Hvilke konsekvenser har dette for dagens museer, oplevelsescentre og science centre? Hvordan kan forskningen tilpasses denne tendens? Hvordan vil museerne styrke publikumsindsatsen og sikre deres egen rolle i samfundet fremover? Læs om konferencen i vedhæftede PDF. Læs om hovedforedragsholderne her

THE HYBRID MUSEUM: NEW TENDENCIES IN EXPERIENCE CENTRES, SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS 

Doctoral Course arranged by the Danish Centre for Museum Research, offered by SCIENCE PhD School, University of Copenhagen  on September 17-18, 2013 at the University of Copenhagen.
Is your doctoral work about museums, science centres, or experience centres? In recent years, the boundaries between institutions of informal learning have become increasingly diffuse, presenting these institutions with both challenges and opportunities. What does this mean for our research on museums? Read more about the course in this PDF. Read more about the speakers here.

Ph.D.-FORSVAR VED MAJA RUDLOFF 

21. juni 2013, Syddansk Universitet forsvarede Maja Rudloff sin ph.d.-afhandling.

ÅBENT SEMINAR: OM “MUSEUM EDUCATION RESEARCH: CONTRASTING THE ANGLO-AMERICAN AND CONTINENTAL EUROPEAN APPROACHES”

Onsdag den 13. marts 2013 Læs mere om dagens program.

Ph.D-KURSUS: CONSTRASTING THE ANGLO-AMERICAN AND CONTINENTAL EUROPEAN APPROACHES

13.-15. march.2013. Is your doctoral work about learning in museums and how to analyse such learning? The field of research in museum education has considerable momentum both in Europe and in North America. Because these two regions are characterised by different and perhaps complementary approaches to research in museum education, this Nordic doctoral course is an ideal setting to contrast and discuss these differences and complementarities with experts and peers. Read more  here.

SEMINAR: OM “NYE UDFORDRINGER FOR UNIVERSITETSMUSEER?”

28. februar 2013, Københavns Universitet. Hvordan balancerer samtidens universitetsmuseer mellem forskning og formidling? Har universitetsmuseer særlige forskningsforpligtelser med fagfæller for øje – og/eller specielle forpligtelser til at formidle forskning til et større publikum? Kort sagt, hvordan adskiller universitetsmuseer sig fra andre typer museer, før og nu? Hør om nye tiltag på området i det danske og det norske museumslandskab – og deltag i debatten.

Inviteret var to centrale personer fra feltet:

  • Hanne Strager fra Statens Naturhistoriske Museum, der har nyt storstilet byggeri undervejs i København og er en af initiativtagerne til forvandlingen af Danmarks Akvarium til Den Blå Planet på Amager.
  • Marit Anne Hauan fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet, som leder af et af de store projekter i de senere års norske strategiske satsning på at styrke universitetsmuseernes forskningssamarbejde, se antologien Museologi på Norsk. Universitetsmuseernes gjøren, 2012.

KONFERENCE: MUSEERNES FORSKNINGSBEGREB I FORANDRING

17. september 2012, Syddansk Universitet. Museer skal i dag udføre og udvikle deres grundlæggende opgaver under rammevilkår, der præges af globalisering, kommercialisering og digitalisering. Hvilke udfordringer og muligheder giver det forskerne og forskningen på museerne? Hvordan præger forskerne museernes visioner og handleplaner? Hvilke netværk er relevante og mulige? Hvordan omsættes kravene om at følge et alment forskningsbegreb på store og små museer? Og hvad med pengene? Få svar på de centrale spørgsmål af danske og udenlandske museumsforskere med fingeren på forandringspulsen, og deltag i debatten om den fortsatte udvikling af dansk museumsforskning. Indholdsmæssigt fokuserer konferencen på en række centrale dilemmaer for nutidens museumsforskning:

  • akademisering inkl. publiceringskrav vs. oplevelsesøkonomiske krav
  • afvejning af formidling og brugerinddragelse vs. fagligt fokuseret forskning på museerne
  • museernes forskning med brede formidlingskrav vs. universitetsforskningen uden disse krav.

Dagen var en blanding af foredrag og handlingsorienterede workshops, hvor deltagerne kom i dialog med hinanden og med foredragsholderne om konferencens temaer. Se programmet her.
Se Brita Brennas abstract her.
Se Hans Dam Christensens abstract og tilhørende slides her.
Se Peter Larsens abstract her.
Se Ross Parrys abstract her.

SEMINAR: OM “INKLUSION OG EKSKLUSION: IDENTITETSKONSTRUKTION I MUSEERS INDSAMLING OG BEVARING”

30. april 2012, Københavns Universitet. Museernes skiftende opgaver afspejler sig i deres historisk varierende indsamlingsstrategier og prioriteringer. I disse år udfordres vestlige museers traditionelle nationsopbyggende funktioner. Med globalisering, multikulturalisering og nye økonomier er gamle europæiske nationalstater ved at skifte ham, bl.a. fordi landene i stigende grad indgår i forpligtende overnationale strukturer. Hvem og hvad samler man egentlig ind for? Hvilke identiteter søges materialiseret og repræsenteret i museerne, og hvordan? National identitet? Eller en europæisk identitet? Hvad inkluderes, og hvad ekskluderes i museernes historisk skiftende indsamlingspolitik? Se programmet her.
Se Anne Folke Henningsens abstract her.
Se Stefan Krankenhagens abstract her
.

SEMINAR: OM “DET STRATEGISKE MUSEUM”

8. februar 2012, Aarhus Universitet. Seminaret præsenterede og diskuterede perspektiverne i og de foreløbige resultater af en række forskningsprojekter under det kollektive forskningsprojekt Det Strategiske Museum, som er et samarbejde mellem Center for Museologi og Center for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet. Seminaret sætte fokus på de nye strategiske udfordringer, som profilering, sponsering og intern kommunikation og ledelseskultur udgør for de danske museer. Se programmet her.
Se Anna Karina Kjeldsens abstract her
Se Gertrud Latif Knudsens abstract her

SEMINAR: OM “ET BRUGERPERSPEKTIV PÅ MUSEERNE” 

21. november 2011, Københavns Universitet. Brugerne i centrum, brugerdeltagelse, publikumsprofiler, borgerinddragelse … Brugerne er i fokus på museerne som aldrig før – både gæsterne i det fysiske museum, de besøgende på nettet og borgerne, som sjældent eller aldrig sætter deres ben på museet. Hør om erfaringer med brugerinddragelse, og deltag i debatten om, hvilken betydning de har for museernes prioriteringer og for kulturvisionerne. Se programmet her (pdf).
Se Katrine Damkjær og Katrine Johnsens abstract her (pdf).
Se Mette Houlberg Rungs abstract her (pdf).

SEMINAR: OM “DRAMATISERET FORMIDLING”

6. oktober 2011, Det Informationsvidenskabelige Akademi. Museer eksperimenterer i disse år med at inddrage publikum på nye måder. Narrative og dramaturgiske virkemidler er i højsædet og kombineres ofte med digitale kommunikationsformer. Hør om erfaringer med de nye formidlingsformer, og deltag i debatten om, hvilken betydning de har for publikum og for museerne. Se programmet her (pdf).
Se Ingrid Vatnes abstract her (pdf).
Se Connie Svabos abstract her (pdf).
Se indlæg om seminaret på e-magasinet Insight IVA her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.