Forside

Organisering af viden på museer
Seminar i regi af Dansk Center for Museumsforskning

Museer er viden- og informationsinstitutioner på lige fod med arkiver og biblioteker. Det overses måske let i den generelle opfattelse af museets aktivitetsfelt, især fordi nye udstillinger, nye formidlingsformer, nye erhvervelser m.m. ofte præger billedet.
Læs mere om seminaret og tilmeld dig her

Seminar om virksomhedsmuseer – en overset museumstype?

På dette seminar med titlen ”Virksomhedsmuseer – en overset museumstype?” sætter Dansk Center for Museumsforskning fokus på dels virksomhedsmuseet som type; herunder om der er særlige træk ved virksomhedsmuseer, der adskiller dem fra andre museumstyper, dels på institutionelle overlap mellem offentlige museer og virksomhedsmuseer. Læs mere om seminaret her

RUCMUS- invitation to museum conference about “Objects and Meaning Making”

Learn more here

Forskningsstipendier – Vores Museum

Vores Museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ museumsformidling. Projektet samler forskere fra fem danske universiteter og 13 danske museer 2016-2020. Gennem en række delprojekter undersøges museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig – og kan ændre sig til gavn for flere brugere. Det nutidige spor omfatter (med)design, dokumentation og evaluering af nye formidlingsformer på et eller flere af projektets museer. Følgende opslag vedrører 12 af projektets 13 delprojekter. Hver stipendiat ansættes på et universitet, og stipendiater i det nutidige spor tilknyttes samtidig det hovedmuseum, delprojektet vedrører. Bemærk, at man kun kan ansøge ud fra de fulde opslag på institutionernes hjemmesider som angivet. Se opslagene her

Det post-repræsentationelle museum – The postrepresentational museum

Konference torsdag den 31. marts 2016 på Syddansk Universitet kl. 10-17. Overalt på museer og andre kulturinstitutioner arbejdes der i disse år på at åbne institutionen op, gøre sig relevant for nye grupper af besøgende og engagere sig i samfundet og tidens store spørgsmål. Mange kulturforskere og museologer har talt om det post-repræsentationelle som betegnelse for denne tendens. Det post- repræsentationelle handler om gennem genstande, rum og institutioner at invitere til sanseligt og affektivt engagement, til kritisk refleksion og handling og til samarbejdende produktioner af viden. Det betyder igen, at museer og andre centrale kulturinstitutioner er i gang med at gentænke kulturformidlingens mål og midler. Kurator og kulturteoretiker Nora Sternfeld vil i det indledende oplæg introducere det post-repræsentationelle med udgangspunkt i nye former for kuratering og begrebet ”assembly”. Herefter vil museumsforskere og – praktikere diskutere museernes nye rolle, de ændrede formidlingskrav og kompleksiteten i spændingsfeltet mellem repræsentation og ikke-repræsentation; mellem viden, sansning/affekt og handling. Læs mere og se program med info om tilmelding her. Abstracts kan ses her

Finansiering af museumsforskning

Tirsdag d. 29. september 2015 sætter Dansk Center for Museumsforskning og UniMus fokus på de muligheder, der er for finansiering af museumsforskning -altså forskning, der enten foretages af/på museer eller har museer som genstandsområde. Det foregår på et seminar, hvor en række private fonde, råd og puljer, som er med til at finansiere forskning i vores kulturarv, fortæller om deres nye satsninger,kriterier og erfaringer samt giver gode råd til nye ansøgninger.

Læs mere om program og tilmelding her

 

 

.

 Nye publikationer

Cybermuseologi – kunst, museer og formidling i et digitalt perspektiv Udkommet 1. marts 2015 på Aarhus Universitetsforlag Med denne antologi bliver digitalitetens indflydelse på kunst og museer for første gang gjort til genstand for en samlet dansk udgivelse med artikler og bidrag af såvel billedkunstnere, museumsfolk som universitetsansatte. Antologien byder dels på en præsentation af digitalitetens betydning for værkbegrebet, udstillingsvirksomhed, formidling, forskning, indsamling, bevaring og registrering, dels en diskussion af de kunstneriske, museologiske, teknologiske og formidlingsmæssige udfordringer. Begrebet ”Cybermuseologi” stammer fra en central engelsksproget netpublikation af den forhenværende grundlægger af New Media initiativer på Walker Art Center i Minneapolis, Steve Dietz. I 1990’erne fungerede Walker Art Center som et eksperimenterende laboratorium for kuratering af udstillinger på nettet og en platform for refleksion over nettets og den nye mediekunsts udfordringer af kunstmuseets rum og formidling. De kunstneriske og fomidlingsmæssige konsekvenser af New Media Art og digitaliteten er kun i begrænset omfang integreret i danske museer, bl.a. fordi de nye mediers immaterielle og dynamiske karakter skaber en række udfordringer i forhold til det modernistiske værkbegreb. Museernes bevægelse ind i et online-område er samtidig og ofte karakteriseret ved en fastholdelse af de fysiske museumsudstillings- og præsentationsformer. Dette paradoks er antologien opbygget over. Bogen er rettet mod universiteternes uddannelsesmiljøer samt kulturministerielle kultur- og kunstinstitutioner. Antologien er redigeret af lektor Rune Gade (f. 1964 ), Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab; lektor André Wang Hansen (f. 1955), Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, Kunsthistorie; lektor Ane Hejlskov Larsen (f. 1961), Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, Center for museology. Se og køb antologien her

Dansk museumsforskning. Status og tendenser 2013 er nu udkommet på Aalborgs Universitetsforlag. Publikationen kan downloades på forlagets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Dansk Center for Museumsforskning, tlf. 32 34 15 57 eller på mail ida.hoeg@hum.ku.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *